Uvjeti najma

UVJETI NAJMA PUTEM INTERNET TRGOVINE “ONLINE KATALOG DRUGA PERSPEKTIVA d.o.o.”

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.druga-perspektiva.hr je tvrtka Druga perpektiva d.o.o. Korištenjem usluge Online kataloga Druga perspektiva i svih pridruženih stranica na domeni www.druga-perspektiva.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima najma (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na najam proizvoda putem Online kataloga Druga perspektiva, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o najmu na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg korisnika i Online kataloga Druga perspektiva, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet najma putem Online kataloga Druga perspektiva je tvrtka Druga perspektiva d.o.o., Šidska 6, 10 000 Zagreb, OIB: 04489400821.
Korisnike stranica upućuje se da se prethodno najmu upoznaju s Uvjetima najma, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Druga perspektiva d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Druga perspektiva d.o.o. zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Online kataloga Druga perspektiva u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Druga perspektiva d.o.o. zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Online kataloga Druga perspektiva u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Online kataloga Druga perspektiva odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online kataloga Druga perspektiva od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Druga perspektiva d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, najam proizvoda u ponudi na domeni www.druga-perspektiva.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Online katalog Druga perspektiva (odnosno Druga perspektiva d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.druga-perspektiva.hr. Online katalog Druga perspektiva zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Online kataloga Druga perspektiva su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.

Online katalog Druga perspektiva će nastojati na web stranicama www.druga-perspektiva.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE NAJAM PUTEM “ONLINE KATALOGA DRUGA PERSPEKTIVA”

1.Trajanje i računanje

Najam traje od dana kada je unajmljena oprema poslana / isporučena , ili od ugovorenog datuma isporuke iz skladišta Druga perspektiva d.o.o., do i uključujući dan kada je unajmljena oprema vraćena u skladište Druge perspektive.

2. Naplata i plaćanje

Najam je fakturiran u skladu s proizvodima i Cjenikom u određenom vremenskom razdoblju, ili u skladu s drugim specifičnim ugovorom.
Ukoliko su i drugi uvjeti plaćanja dogovoreni u pisanom obliku, mjesečna najamnina se fakturira prema ugovoru i dogovoru u pisanom obliku.
U slučaju kašnjenja s plaćanjem, najmoprimac je dužan platiti zateznu kamatu u skladu s trenutnom stopom za takve kamate usp. Zakonom.
Računi će imati rok 15 dana na temelju datuma računa, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku.
Žalba na računu mora biti izvršena u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.
Dogovoren depozit ili akontacije najma moraju biti plaćeni prije nego je oprema poslana ili dostavljena najmoprimcu ili krajnjem korisniku.
Novi cjelodnevni najam će se naplaćivati od najmoprimca ako oprema nije vraćena u dogovorenom roku ili unutar 24h.
Ako Cjenik ne pokriva opremu koja će se iznajmljivati, cijena za takvu opremu mora biti dogovorena u pisanom obliku prije nego se oprema izda najmoprimcu. Privatni kupci će platiti najam u gotovini osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku.

3.Dostava opreme i povratak

Druga perspektiva d.o.o. je dužna dostaviti opremu u čistom, operativnom i ovjerenom / zakonitom stanju.
Ako je oprema isporučena na bilo koji način koji odstupa od onoga što je dogovoreno, najmoprimac će obavijestiti Drugu perspektivu bez odgode. Druga perspektiva onda ima pravo ispraviti odstupanja ili zamijeniti opremu. Ako najmoprimac nije obavijestio Drugu perspektivu o odstupanju opreme od dogovorenog u roku od 24 h nakon isporuke, oprema se smatra ispravnom.

Najmoprimac će vratiti opremu Drugoj perspektivi u potpunosti operativnu i u čistom stanju, bez oštećenja. Greške na vraćenoj opremi daju pravo Drugoj perspektivi za nadoknadu štete.
Najmoprimac ne smije ustupiti ili prenijeti svoja prava iz ovog ugovora trećim osobama, ili za obavljanje bilo koje druge pravne djelatnosti.

4. Nadzor i korištenje

Unajmljena oprema ne smije koristiti na bilo koji drugi način ili za bilo koji drugi zadatak nego što je namijenjena. Također ne smije se koristiti na način koji može uzrokovati štetu na opremi. Najmoprimac mora osigurati sigurnu pohranu i zaštitu opreme od krađe, vandalizma i drugih vanjskih opasnosti.

Kad se oprema koristi pod uvjetima gdje je moguća šteta na opremi Druga perspektiva mora biti obaviještena, a stranke će napraviti aranžmane za zaštitne mjere, ako je moguće. Informacije o dodatnim troškovima takvih mjera i opreme će biti isporučeni na zahtjev.

Najmoprimac mora pokriti troškove poslovanja i druge potrebne troškove u vezi iz dana u dan održavanja i nadzora, uključujući ali ne ograničavajući se na čišćenje opreme prije povratka u Drugu perspektivu, preventivno održavanje, popravak oštećenja, osiguranje troška.

Ako najmoprimac ne postupi po jednoj ili više od gore navedenih dužnosti, Druga perspektiva ima pravo na potraživanje od najmoprimca za punu cijenu koja se odnosi na popravak opreme i štete.

5. Viša sila

Druga perspektiva neće biti odgovorna za bilo koje, ne-isporuku, gubitak, oštećenje ili kašnjenje u slučaju više sile događaja, kao što su, ali nisu ograničene na prirodne katastrofe, štrajk, rat i sl. najmoprimac ne može u ovom slučaju ni pod kojim okolnostima tražiti naknadu štete bilo koje vrste.

6. Ograničenje odgovornosti

Druga perspektiva ne odgovara za činjenicu da oprema ne zadovoljava specifične potrebe najmoprimca. Najmoprimac je odgovoran za sve štete i / ili gubitak, kao što su, štete za tjelesne ozljede, štete na imovini ili ekonomski gubitak, svojim zaposlenicima, korisniku opreme ili treće strane u vezi s prijevozom opreme, postavljanje ili uporaba opreme. Druga perspektiva se ne može smatrati odgovornim za takve štete, osim ako je osoblje iz Druge perspektive prouzročilo štetu, kao kroz čin nemara, odnosno tvrtka kao takva je prouzročila štetu, kroz čin nemara. Druga perspektiva ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovorna za posljedične štete.

7. Prestanak s razlogom – ne učinak

Ako ugovor nema unaprijed određen datum završetka, najmoprimac može raskinuti ugovor nakon obavijesti jednog radnog dana unaprijed.
Ugovor s unaprijed određenim datum završetka traje do tog datuma, ako nema drugih specifičnih raskida. Ako najmoprimac ne izvrši bilo koju od svojih obveza po ugovoru, uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjeh plaćanje najma, nedolično ponašanje kako bi produžio angažiranje opreme, Druga perspektiva može trenutno raskinuti ugovor i tražiti povratak opreme u svoje prostorije. Druga perspektiva također može zahtijevati naknadu štete u skladu s zakonom. Najmoprimac može raskinuti ugovor ako Druga perspektiva grubo ne izvrši svoje obveze iz ugovora, međutim raskid se ne može dogoditi prije nego što je Druga perspektiva dobila razumno vrijeme za izvršenje svojih obaveza.

8. Ostvarivanje

Ako obaveze temeljem ugovora nisu plaćene od strane najmoprimca, najmoprimac prihvaća da se potraživanje za najam opreme može zatražiti u skladu s Ovršnim zakonom. U obavijesti o takvom potraživanju, najmoprimac će biti obaviješten da se može ovrha izbjeći ako se cjelokupni iznos s obračunatim kamatama i drugim troškovima plati. U skladu s tim najmoprimac prihvaća da se potraživanje može zatražiti kada je unaprijed dogovoreno razdoblje najma isteklo.

9. Sporovi

Svaki spor po ovom Ugovoru će se pokušati riješiti sporazumno putem pregovora. Najmoprimac se ne smije uskratiti za veći iznos od iznosa koji je sporan. Ako pregovori ne uspiju, spor će se uputiti na uobičajeni sudski postupak, osim ako stranke drugačije ne dogovore. Mjesto za takav postupak će se obaviti u općini u kojoj Druga perspektiva ima sjedište.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Online katalog Druga perspektiva se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online katalog Druga perspektiva, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Online katalog Druga perspektiva može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online katalogu Druga perspektiva. Online katalog Druga perspektiva (Druga perspektiva d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online kataloga Druga perspektiva (Druga perspektiva d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online katalog Druga perspektiva (Druga perspektiva d.o.o.) na e-mail adresu: info@druga-perspektiva.hr.

Online katalog Druga perspektiva će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online kataloga Druga perspektiva. Online katalog Druga perspektiva prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online kataloga Druga perspektiva bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online katalog Druga perspektiva prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online katalog Druga perspektiva će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online kataloga Druga perspektiva od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online katalog Druga perspektiva će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

4. PRIVATNOST PODATAKA

Online katalog Druga perspektiva na svojim stranicama posjetiteljima nudi alate za kontrolu korištenja vlastitih osobnih podataka.

na vrh